Przemyskie Towarzystwo Ornitologiczne w Przemyślu

22-go Stycznia 15/44

37-700 Przemyśl

tel./fax. +48 16 670 82 10

ptorn@polbox.com

 

 

PTO zostało założone mocą postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Przemyślu /Sygn. akt. Ns. Rej. St. 277/94/ dnia 14 grudnia 1994 roku. Zostało wpisane do rejestru Stowarzyszeń, prowadzonego przez Sąd Wojewódzki w Przemyślu pod numerem 386.

Przemyskie Towarzystwo Ornitologiczne posiada osobowość prawną w oparciu o statut PTO. Terenem działania jest obszar Małopolski Wschodniej (województwa: przemyskie, krośnieńskie i rzeszowskie). Siedzibą władz towarzystwa jest miasto Przemyśl.

 

Cel i sposoby działania

Celem działalności Towarzystwa jest zachowanie różnorodności biologicznej poprzez ochronę dziko żyjących ptaków wraz z ich środowiskiem życia oraz propagowanie wiedzy przyrodniczej na terenie swojej działalności tj. w granicach Małopolski Wschodniej.

 

 

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

1. Wpływ na formowanie przepisów prawnych dotyczących ochrony przyrody.

2. Podejmowanie działań w kierunku pełnego egzekwowania już istniejących przepisów prawnych.

3. Prowadzenie działalności badawczej mającej na celu poznanie zasobów przyrodniczych, ich waloryzację, poznanie procesów ekologicznych zachodzących w środowiskach ważnych z punktu widzenia ochrony ptaków.

4. Popularyzację idei ochrony ptaków w środkach masowego przekazu.

5. Edukację przyrodniczą.

6. Współpracę z innymi organizacjami i instytucjami zajmującymi się ochroną przyrody w celu koordynacji działań i wymiany doświadczeń.

7. Powoływanie fundacji.

8. Pokrywanie strat wynikłych z użytkowania gruntów w sposób zgodny z zaleceniami Towarzystwa.

9. Wykupywanie lub dzierżawę gruntów mających znaczenie dla ochrony ptaków.

10. Podejmowanie wszystkich innych legalnych działań, uznanych za sprzyjające celom Towarzystwa.

 

Nasz ornitologiczny region

 

Powierzchnia - około 14199 km2. Zajmuje 95 % województwa przemyskiego, 100 % województwa rzeszowskiego i 100 % województwa krośnieńskiego.

Główne kompleksy leśne: Lasy Sieniawskie, Pogórze Przemyskie i Dynowskie, Góry Słonne, Góry Sanocko Turczańskie, Bieszczady, Pogórze Leskie.

  Zbiorniki wodne: jeziora zaporowe - Solina, Myczkowce, Rzeszów, stawy - Starzawa, Lesko, w Lasach Sieniawskich, rzeki - San, Wisłoka, Wiar, Lubaczówka, Mleczka, starorzecza - Hurko, Pigany, i inne drobniejsze w dorzeczu Sanu.

Komputerowa baza danych oparta jest na około 800 zebranych informacjach o lęgach ponad 150 gatunków, ponadto zebrano około 5 500 obserwacji faunistycznych i fenologicznych dla około 280 gatunków. Region gromadzi również informacje o najwartościowszych terenach godnych ochrony rezerwatowej i jako, użytki ekologiczne.

Najciekawsze gatunki awifauny to: puszczyk uralski, dzięcioł białoszyji, dzięcioł trójpalczasty, płochacz halny, nagórnik, orzeł przedni, żołna, rybitwa białowąsa, orlik krzykliwy, gadożer.

 

Ornitologiczne Wydawnictwo Regionalne

 

Wydawnictwem regionalnym członków PTO są zeszyty "Badania Nad Ornitofauną Ziemi Przemyskiej". Zarząd PTO zwraca się do wszystkich posiadających niepublikowane prace ornitologiczne z Regionu Ziemi Przemyskiej o nadsyłanie prac do druku na adres Przemyskiego Towarzystwa Ornitologicznego.

 

  

Program ochrony Puszczyka uralskiego w Polskich Karpatach Wschodnich

W 1994 roku Przemyskie Towarzystwo Ornitologiczne rozpoczęło ochronę rzadkiego gatunku sowy - puszczyka uralskiego.

Puszczyk uralski jest perełką wśród ptaków Polski, prawdziwą rzadkością występującą tu i ówdzie w Karpatach (głównie Pogórze Przemyskie, Bieszczady, Beskid Niski), na Roztoczu Południowym, oraz nieliczne pary stwierdzono w ostatnich latach w Puszczy Niepołomickiej pod Krakowem. Ocenia się, iż na wolności w Polsce występuje 250 par tej pięknej sowy. Środowiskiem występowania są prawie wyłącznie jednogatunkowe buczyny, w pobliżu wyrębów linii oddziałowych i polanek śródleśnych. Teren Park Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego, zamieszkuje około 14 - 18 par. W marcu samica składa w obszernej dziupli, lub w starym gnieździe myszołowa 3 - 4 jaja. Wysiadywanie trwa około 29 dni, a pisklęta w okolicach Przemyśla wylatują z gniazd pod koniec maja lub na początku czerwca. Stwierdzono, iż główną przyczyną niskiego stanu liczebności, jest brak miejsca do założenia lęgu. Dawniej, jak każda sowa, puszczyk uralski gnieździł się w dziuplach, ale gdzie obecnie znaleźć dziuplę, która mogłaby pomieścić sowę o długości przeszło pół metra. Dlatego też Przemyskie Towarzystwo Ornitologiczne od dwóch lat prowadzi ochronę tego gatunku. Członkowie towarzystwa wykonują skrzynki lęgowe dla puszczyka uralskiego. Wykonanie skrzynek dotychczas sponsorowało biuro turystyczne "BIRD SERVICE" z Białegostoku.  

 

Jeśli chcesz wspomóc ochronę tej rzadkiej sowy prosimy o wsparcie finansowe i wpłatę drobnej sumy na nasze konto:

Przemyskie Towarzystwo Ornitologiczne

PBI O/Przemyśl

708326-2013738-2711-1

 

Lista ofiarodawców zostanie opublikowana w naszym biuletynie PTO, prosimy więc o podanie swojego adresu abyśmy mogli przesłać biuletyn na adres ofiarodawcy. Swój adres wyślij na ptorn@polbox.com

 

 

Przemyśl Ornithology Society

Aim, territory and ways of activity

 

The Przemyśl Ornithology Society aim at maintance of biological variety, preserving wild living birds as well as their natural habitat. Our Society also popularize natural history on the territory of its activity (Przemyśl province, Rzeszów province, Krosno province).

 

The Region of Ziemia Przemyska

The area is about 14 199 km2 and consist of Rzeszów provinc (100%), Krosno provinc (100%) and Przemyśl provinc (95%).

To the region belong: the Sieniawa Forest, Przemyśl Plateau, Słonne Mountains, Sanocko-Turczańskie Mountain, Lesko Plateau also the lakes: Solina, Myczkowce, the pools at: Starzawa, Lesko, Rzeszów, pool in Sieniawa Forest; the rivers: San, Wisłok, Wiar, Lubaczówka and Mleczka.

 

Rare species of our region

Our computers data contain rich information concerning hatching of 150 bird species more over we have gathered nearly 5 500 obserwations for 280 bird species.

The region collect informations concerning the most valuable areas, that are worthy of protection . The most interesting species of avifauna in our region: Ural Owl, White-backed Woodpecker, Three-toed Woodpecker, Alpin accentor, Rock thrush, Golden eagle, Bee-eater, Whiskered tern, Lesser spotted eagle.

 

The protective programme of Ural Owl

SE POLAND

 

In 1994 Przemyśl Ornithology Society has started the protective action of an unusual bird - Ural Owl. Ural Owl is a real treasure amongst the birds of Poland. This bird can be found in Carpatian Mountains (in the main - Przemyśl Plateau, Bieszczady, Beskid Niski) also some of them were seen in Niepołomice Forest near Cracow. On the territory of Poland there is about 250 pairs of this beautiful owl. Beech woods located near forest,s glades - this is a perfect habitat for this kind of owl. In March a female lay 3 or 4 eggs in tree hollows or in old buzzard,s nest. They sit on the eggs for 29 days and then in May or at the beginning of June the young birds leave their nests. Lack of a suitable nesting place is the main reasone for the small number of Ural Owl. They used to nest in trees but today it is almost impossible to find such a big tree hollows. Members of our organization are trying to help them by making "hatching boxes" according to the original model which were made by the scandinavian ornithologists.

The first sponsor of the protective action of the Ural Owl was "BIRD SERVICE" from Białystok

 

If you want to support our birds and our organization, please help us financially:

Przemyskie Towarzystwo

Ornitologiczne

PBI O/Przemyśl

708326-2013738-2711-1

The list of the sponsor will be published in our bulletin.